מדריך היערכות במסים

1.1. כללי

שנת 2020 שונה מכל קודמתיה, הסגרים וצמצום הפעילות העסקית במשק כולו, לא פסחו גם על מגמת השינויים בתחום המס בישראל, והביאו לצמצום בהיקף הפסיקות שניתנו על ידי בתי המשפט בתחום המס ובפרסום הוראות מקצועיות של רשויות המס בארץ ובעולם. לכך תרם גם המצב הפוליטי בישראל והעדר תקציב מסודר לשנת 2020 ועיכוב בהכנת התקציב לשנת 2021, במסגרתם נהוג לכלול את עיקרי שינויי החקיקה בתחום המסים, מה שהביא לצמצום שינויי חקיקה מהותיים השנה.

התחזית שערכה חטיבת המחקר של בנק ישראל באוגוסט 2020, מעריכה כי ימצא חיסון לקורונה שיתחיל להשפיע על הכלכלה במחצית השנייה של 2021, ומתייחסת לשני תרחישים אפשריים:

  • תרחיש אופטימי – במסגרתו תושג שליטה במגפה המאפשרת רמה גבוהה יחסית של פעילות כלכלית עד כניסת החיסון, ישראל תחזור בחודש ספטמבר לתוואי של הרחבת היקף הפעילות העסקית במשק. בתרחיש האופטימי התוצר ב-2020 צפוי להתכווץ ב-4.5%. ב-2021 הצמיחה צפויה להיות יחסית גבוהה – כ-6.0%, אך עדיין רמת הפעילות הכלכלית הממוצעת תהיה נמוכה בכ-5% ביחס למגמה טרם המשבר.

שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הבאים צפוי לעמוד על 0% וב-2021 על 0.4%. שיעור האבטלה צפוי להיות 11.6% בסוף 2020 ולרדת ל- 7.7% בסוף 2021.

  • תרחיש פסימי – ישראל חווה גלי תחלואה שיובילו לגלי צמצום פעילות כל כמה חודשים, עד מציאת חיסון. בתרחיש הפסימי התוצר ב-2020 צפוי להתכווץ ב-7%, ובשנת 2021 הצמיחה תסתכם ב-3% בלבד, כך שרמת הפעילות הממוצעת תהיה נמוכה בכ-10% ממגמת טרום המשבר.

שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הבאים צפוי לעמוד על 0.6% ועל 0.9% ב-2021. שיעור האבטלה הרחב צפוי לעלות ל-13.6% בסוף שנת 2020 ולרדת ל- 12.1% בסוף שנת 2021.

בשני התרחישיםחטיבת המחקר בבנק ישראל מניחה כי הריבית צפויה להישאר נמוכה מאוד ולעמוד בעוד שנה בטווח שבין 0%-0.1%.

לאור הפירסומים האחרונים על הירידה הצפויה בהיקף הכנסות המדינה ממסים והגירעון התקציבי הגבוה לאור הסיוע והמענקים שהמדינה מעניקה לעסקים, תידרש הממשלה להכרעות כלכליות לא פשוטות על מנת לשמור על הדירוג הכלכלי הגבוה של ישראל ושימור הצמיחה במשק הישראלי.

עם זאת, לאור המשבר והקשיים הכלכליים של עסקים רבים, המדיניות הנוכחית של ממשלת ישראל הינה פעילות מרחיבה ולא נראה כי בתקופה הנראת לעין יחול קיצוץ משמעותי בתקציב המדינה או שיבוטלו הטבות המס לחברות המיייצאות את תוצרתן לחו"ל.

נשקלת גם אפשרות להפחית את שיעור המע"מ, וזאת במטרה לעודד את הפעילות הכלכלית והצריכה הפרטית בישראל.

ברשימה להלן ייסקרו באופן תמציתי עיקרי ההתפתחויות והשינויים אשר חלו בשנה החולפת. להרחבה בכל הנוגע לנושאים המפורטים להלן אנא ראו מידע בפרקים הרלוונטיים.

יצוין כי האפליקציה אינה מעודכנת בהקשר לשינויים הצפויים לשנת המס 2021, עם זאת פרק 1 – סקירת מנהלים סוקר את השינויים העיקריים הצפויים לקראת שנת המס 2021.