מדריך היערכות במסים

 

1.1  כללי

בשנת 2019 המשיכה מגמת השינויים בתחום המס בישראל, בעיקר במסגרת פסיקת בתי המשפט בתחום המס ובהוראות המקצועיות של רשויות המס בארץ ובעולם.

המצב הפוליטי בישראל מאז הוחלט על הקדמת הבחירות בסוף 2018 וכינונה של ממשלת המעבר שנמשך גם לסוף 2019, הביא לכך כי לא היו שינויי חקיקה מהותיים ובנוסף גם לא הוגש השנה תקציב המדינה, אשר במסגרתו נהוג היה לכלול את עיקרי שינויי החקיקה בתחום המסים.

בשנת 2019 המשיכה רשות המסים במדניותה לפרסם חוזרים מקצועיים במגוון נושאים שיפורטו להלן.

על פי התחזית שערכה חטיבת המחקר של בנק ישראל שפורסם באוקטובר 2019, התמ"ג צפוי לצמוח בשנים 2019 ו- 2020 ב- 3.1% ו- 3.0%, בהתאמה. האינפלציה השנתית במדינת ישראל צפויה להסתכם ב – 0.6% ו- 1.2% בשנת 2019 וב- 2020 בהתאמה.

על פי תקציב המדינה לשנת 2019 תחזית הכנסות המדינה ממסים ומאגרות לשנת המס 2020 עומדת על 362.1 מיליארד ₪.

לאור הפירסומים האחרונים על הגירעון התקציבי הגבוה ולאור הפירסומים על הדרישה במערכת הביטוחן לתוספת תקציב, תידרש הממשלה הבאה להכרעות כלכליות לא פשוטות על מנת מצד אחד לתת מענה לדרישות אלו אולם מהצד השני גם לשמור על הדירוג הכלכלי הגבוה של ישראל ושימור הצמחיה במשק הישראלי.

כבכל תקופה של חוסר תקציבי וגירעון מתפרסמות ידיעות על הכוונה לבצע קיצוץ משמעותי בתקציב המדינה, לרבות בחינה של ביטול הקלות מס ופטורים ואף גם בחינה של העלאת שיעורי המס.

לטעמנו ולאור הסביבה הכלכלית התחרותית העולמית והרצון למשוך השקעות למדינת ישראל, יקשה עד מאוד לממשלה הבאה להעלות מסים ישירים על החברות בישראל ו/או לבטל הקלות. כמו כן, העלאת נטל המס על האוכלוסיה הכללית עשוי לפגוע בצריכה הפרטית וכפועל יוצא גם בצמיחה של המשק הישראלי.

 

ברשימה להלן ייסקרו באופן תמציתי עיקרי ההתפתחויות והשינויים אשר חלו בשנה החולפת. להרחבה בכל הנוגע לנושאים המפורטים להלן אנא ראו מידע בפרקים הרלוונטיים.