מדריך היערכות במסים

 1.10 עמדות חייבות בדיווח במע"מ

נכון לתחילת 2023 פורסמו 13 עמדות חייבות בדיווח (פורסמו 14 עמדות – כאשר עמדה 12/2017 – פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון – סיווג כ"מוסד כספי" בוטלה), כדלהלן:

 • עמדה מספר 01/2016 – ניכוי מס תשומות בחברת החזקות;
 • עמדה מספר 02/2016 – יבוא שירותים מחוץ לארץ;
 • עמדה מספר 03/2016 – אי תחולת הפטור בסעיף 31(1) לחוק בהשכרה לחבר בני אדם;
 • עמדה מספר 04/2016 – איסור ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים על-ידי חברה והשכרתה למגורים;
 • עמדה מספר 05/2016 – שיעור המס החל בשל מתן שירותים הכלולים בערך טובין הפטורים ממע"מ;
 • עמדה מספר 06/2016 – החבות במע"מ בשל תקבול המשולם לעוסק מכוח חוזה בקרות אירוע בעל אופי נזיקי או בעת הפסקת התקשרות;
 • עמדה מספר 07/2016 – החבות במע"מ בשל ביטול הנחה עקב הפסקת התקשרות לפני תום המועד המוסכם;
 • עמדה מספר 08/2016 – אי תחולת הפטור שבסעיף 31(4) לחוק כאשר בפועל נוכה מס תשומות בשל רכישה או ייבוא של נכס;
 • עמדה מספר 09/2016 – אי תחולת הפטור שבסעיף 31(4) לחוק בעת מכירת נכס, שנרכש או יובא על ידי עוסק במסגרת עסקה החייבת במס בשיעור אפס או במסגרת עסקה הפטורה ממס;
 • עמדה מספר 10/2016 – עסקה של מתן שירות, אשר לשם ביצועה נעשה שימוש בנכס שעל פי דין לא ניתן היה לנכות מס תשומות בשל רכישתו, אינה ניתנת לפיצול ומלוא התמורה חבה במע"מ;
 • עמדה מספר 11/2016 – החבות במע"מ בגין תקבול המשולם לעוסק בשל פיגור בתשלום;
 • עמדה 13/2017 – גמול שנקבע כשכר טרחה לבא כוח מייצג בתובענה ייצוגית;
 • עמדה מספר 14/2022 – החבות במע"מ בשל מכירת מקרקעין/דירת מגורים לאור סעיף 5(ב) לחוק מע"מ;