מדריך היערכות במסים

1.10 עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2019 נקבע לשיעור של 2.56%.