מדריך היערכות במסים

בהתאם לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, יש באפשרות מוסד ציבורי ליהנות מתמיכה מתקציב המדינה. לעניין זה, מגדיר ס' 3א בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, מוסד ציבורי כ:

"גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה."

בהמשך אותו סעיף, נקבע כי:

"(ו) שר האוצר יקבע בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, נוהל שלפיו יוגשו ויידונו בקשות של מוסדות ציבור לקבלת תמיכה מתקציב המדינה (להלן: "נוהל").

(ח) לא יוצא סכום שנקבע בחוק תקציב שנתי לצורך תמיכה במוסד ציבור אלא אם כן הוא מואגד ומקיים את הוראות הנוהל ובמידה המתיישבת עם המבחנים."

מהאמור לעיל עולה כי חוק יסודות התקציב מקנה לשר האוצר סמכות פיקוח על גופים המקבלים תמיכה מתקציב המדינה. בהתאם לכך, פורסם "נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור", הקובע, בין השאר, כללים לגבי הפיקוח על השימוש בתמיכה. בהמשך, פורסמה על ידי החשב הכללי במשרד האוצר הוראה הקובעת, כי החל משנת 2004 לא תאושר תמיכה למוסד ציבורי ששיעור הוצאות הנהלה וכלליות שלו מתוך מחזור הכנסותיו השנתי עולה על השיעור המירבי הרלוונטי המפורט בהוראה. יש לציין, כי בהתאם להוראה קיימת אפשרות לחרוג מהשיעור המירבי הקבוע, באישור ועדה מיוחדת אשר תוקם באגף החשב הכללי.