מדריך היערכות במסים

1.7  מיסוי הרווחים הכלואים עד תום 2020 (הוראת שעה)

כפי שפורט לעיל, חלוקת דיבידנד שמקורו בהכנסות פטורות ממס מכח החוק, הביא לחבויות מס גבוהות הנובעות מהשלמת מס החברות. לפיכך, חברות נמנעו מלחלק את הרווחים הפטורים ודחו את חלוקת הרווחים לבעלי המניות למועד בלתי ידוע.

על מנת להביא לכך שחברות יתנהלו משיקולים עסקיים ולא משיקולי מס ולהגשים את מטרת החקיקה המקורית, הוחלט לקבוע כהוראת שעה נוספת באמצעות מנגנון שיתמרץ את החברות להפשיר את הרווחים הפטורים (להלן – "הרווחים הכלואים"). 

ביום 15 בנובמבר 2021 אושר תיקון 74 לחוק אשר במסגרתו נקבעה הוראת שעה שמטרתה לעודד חברות לשלם מס מופחת בשל רווחים פטורים שהצטברו בחברה עד לתום שנת 2020.

מתקונת ההסדר הייתה זהה להסדר שהוצע לפני כעשור לעידוד החלוקה של הרווחים הכלואים.

ההסדר הוצע כהוראת שעה לשנה, במסגרתו נקבע כי יתאפשר לחברה לשלם מס חברות על הכנסה שהושגה בתקופה שבה הייתה פטורה ממס כאמור לעיל, בשיעורים מופחתים, שלא יפחתו מ-6% שהינו שיעור המס המינימאלי לפי החוק החדש למפעל מועדף רגיל, וזאת למשך שנה אחת מיום פרסום החוק (כלומר עד ליום 15 בנובמבר 2022).

על הכנסות פטורות שלא ישולם עליהן מס לפי החוק המוצע, ישולם בעתיד מס חברות בהתאם לשיעורים ולמועדים הקבועים בסעיף 47 לחוק. כהשלמה להוראת השעה ועל מנת לעודד חברות לממשה נחקק גם סעיף 74(ד1) לחוק (ראו פירוט לעיל).

שיעור המס המוטב ייקבע בהתאם לחלק ההכנסה שאותה מבקשת החברה להפשיר, ביחס לכלל הכנסתה הפטורה, כך שככל שחברה תבקש להפשיר חלק גדול יותר מהכנסתה כך תגדל הטבת המס לה תהא זכאית.

שיעור הטבת המס המזערית לה תזכה החברה הינו 30% בעוד ששיעור הטבת המס המרבית יהיה 60%. כפועל יוצא מן האמור שיעור מס החברות המוטב אשר בו יחויבו החברות אשר יבחרו בהפשרתם של הרווחים ה"כלואים" יהיה בטווח שבין 70% ל-40% משיעור מס החברות שהיה אמור לחול אלמלא הוראת השעה,  והכול בהתאם לנוסחה הבאה:

שיעור ההטבה = 30% + 30% * יחס ההפשרה

 

לעניין זה "יחס ההפשרה" הינו – 

חלק ההכנסה הצבורה אותה מבקשת החברה לחלק

סך ההכנסה הצבורה

 

"הכנסה צבורה" – הכנסה פטורה כאמור שנצברה או הוונה עד ליום 31.12.2020 וטרם שולם עליה מס חברות למעט חבות במס בשל סכום שניתן לתאגיד המוחזק על ידי החברה בשיעור של 25% או יותר, או שנזקף לחובתו , במישרין או בעקיפין, לרבות רכישתו מצד שלישי.

 

יצוין כי לצורך קבלת שיעור המס המוטב נדרשת עמידה בין היתר בתנאים הבאים:

החברה שילמה את מס החברות המופחת כאמור לעיל בתוך 30 יום ממועד הבחירה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הבחירה.

החברה השקיעה "השקעה מיועדת" במהלך תקופה של חמש שנים שתחילתן בשנת המס שבה חל מועד הבחירה, במפעל תעשייתי לשם אחד או יותר  מאלה –

  • רכישת נכסים יצרניים, למעט בניינים;
  • השקעה במחקר ופיתוח בישראל;
  • תשלום שכר עבודה בגין העסקת עובדים חדשים שנוספו למפעל, ביחס למספר העובדים שהועסקו בשנת המס 2020, למעט שכר עבודה לנושא משרה בחברה.

 

לעניין זה, "השקעה מיועדת" תהיה בסכום השווה ל-30% מההכנסה הצבורה הנבחרת כשהוא מוכפל ב"יחס ההפשרה" ובשיעור מס החברות שהיה חל על אותה הכנסה לפי סעיף 47, בשנה שבה הופקה, אילולא הייתה פטורה ממס חברות בשנה זו.

 

לגבי חברה שחל עליה שיעור המס המזערי, סכום ההשקעה יהיה סכום הטבת המס (שיעור מס החברות שהיה חל על ההכנסה לפי הוראות סעיף 47 פחות שיעור המס המזערי, מוכפל בהכנסה הצבורה הנבחרת) שקיבלה החברה בשל שיעור המס המזערי בניכוי הסכום המתקבל ממכפלת 30% במס החברות שהיה חל על ההכנסה לפי הוראות סעיף 47, ובהכנסה הצבורה הנבחרת.

 

יובהר כי במידה ולא ביצעה החברה את מלוא ההשקעה המיועדת עד תום תקופת ההטבה, תחויב במועד זה על ההכנסה הצבורה הנבחרת, במס חברות נוסף על המס לפי סעיף 52ד(ג), בגובה ההפרש שבין ההשקעה המיועדת לבין ההשקעה שהשקיעה בפועל.

 

אדם אשר קיבל דיבידנד מההכנסה הצבורה של החברה בניכוי מס החברות המוטב החל עליה כאמור, יהיה חייב עליו במס של 15% ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 47(ב)(2)לחוק עידוד השקעות הון, בשינויים המחייבים.

ההוראות האמורות לא יחולו בחלוקת דיבידנד שחל עליה סעיף 39(ה)(2)(ג) לחוק המדינות הכלכלית לשנים 2011-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.

כמו כן, החברה מחלקת הדיבידנד תנכה מס במקור ממקבל הדיבידנד ויחולו ההוראות המתייחסות לניכוי מס במקור.

 

חברה הבוחרת לשלם מס חברות מופחת כאמור לעיל נדרשה למלא את טופס שנקבע לעניין זה (טופס מספר 969) בשני העתקים ולהגישו לפקיד השומה בה מתנהל תיקה וכן למחלקת חוקי עידוד ברשות המסים.

 

יצוין כי חברה שבחרה בהוראת השעה ולא תוכל לבצע את ההשקעה המיועדת, תוכל לפנות לרשות המסים בבקשה לשלם את הפרש המס, כאמור בהתאם להוראות החלטת מיסוי 4457/12.