מדריך היערכות במסים

 

1.9 עדכון לטופס 1385

ביום 3 ביולי, 2019, פרסמה רשות המסים עדכון לטופס 1385, הרלבנטי לדוחות המס שיוגשו החל משנת 2019 (אך ניתן להחלה גם על דו"ח המס לשנת 2018), בנוגע להצהרה בדבר עסקאות בין לאומיות.טופס 1385 מצורף לדו"ח המס של חברה, בו מציינים כי קיימות עסקאות בין לאומיות בין צדדים קשורים. הגשת טופס 1385 נעשית בהתאם להוראות סעיף 85א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") ובהתאם לתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), תשס"ז-2006 (להלן: "התקנות").