מדריך היערכות במסים

14.2.1  כללי

עם כניסת הרפורמה במס לתוקף החל משנת 2003 ועימה מעבר למיסוי על בסיס פרסונאלי, הורחב מעגל ההכנסות החייבות בידי תושבי ישראל, לגבי הכנסות שהופקו או נצמחו או נתקבלו מחוץ לישראל. בהתאם לכך נקבעו תנאים לעניין קיזוז הפסדים שמקורם בחו"ל – סעיף 29 לפקודה, הדן בקיזוז הפסדים עסקיים ופאסיביים בחו"ל, וסעיף 92(א)(3) לפקודה, הדן בקיזוז הפסדים הוניים בחו"ל.

קביעת מקום הפקת ההכנסה הפירותית וההונית תיעשה בהתאם להוראות שנקבעו בסעיפים 4א ו-89 לפקודה.

התנאים הכלליים לקיזוז הפסדים בידי תושב ישראל, המשותפים לכל ההפסדים שמקורם בחו"ל, אשר נוצרו החל משנת המס 2003, הינם כדלקמן:

א.    קיזוז ההפסדים מחו"ל מתאפשר, בדומה להפסדים מישראל, רק לגבי הפסדים שאילו היו רווחים, הם היו חייבים במס בישראל. אולם, לגבי הפסדים עסקיים והפסדים פסיביים (למעט הפסדי הון), שמקורם בחו"ל, נקבע תנאי נוסף לפיו ניתן יהיה לקזזם רק אם היה משולם מס בישראל בפועל, אילו הפסדים אלו היו בגדר רווחים (לאחר הבאה בחשבון של זיכוי ממס שעשוי היה הנישום לקבל בגין מסים בחו"ל שהיו משולמים על אותם רווחים).

ב.    על פי חוזר מס הכנסה מס' 18/2002, ההפסדים יחושבו בהתאם להוראות הפקודה (למשל, יובא בחשבון שיעור הפחת הקבוע בפקודה ולא על פי דיני המס במדינה הזרה).

ג.          ההפסדים יקוזזו במונחים שקליים.

ד.     לצורך קיזוז ההפסדים לא תיערך הבחנה בין המדינות השונות בחו"ל, והן תיחשבנה כטריטוריה אחת – חו"ל. כלומר, אין חסמים טריטוריאליים לקיזוז הפסד שנבע ממדינה זרה א' כנגד רווחים שנבעו ממדינה זרה ב'. בהקשר זה, נציין כי הפסדים מסויימים שמקורם בחו"ל ניתנים לקיזוז רק כנגד הכנסות שמקורן בחו"ל, ולגבי הפסדים אחרים שמקורם בחו"ל נקבע כי יש לקזזם תחילה כנגד הכנסות שמקורן בחו"ל.

ה.    סכום הפסד מחו"ל שניתן לקזזו בשנת המס והנישום בחר שלא לקזזו, לא ניתן יהיה לקזזו בשנים הבאות, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

ו.      ככלל, כללי תיאום ההפסדים שמקורם בחו"ל, המועברים לשנים הבאות, זהים לכללי התיאום החלים על הפסדים שמקורם בישראל. אולם, לאור ביטולו של חוק התיאומים ובהתאם להוראות המעבר כפי שנקבעו החל מיום ה-1 לינואר 2008, הרי שלא יתקיימו עוד תיאומים כאמור בגין הפסדים מועברים.

ז.     ההפסדים יותרו בקיזוז רק אם הוגש לפקיד השומה במועד דוח לשנת המס שבה נוצר ההפסד.