מדריך היערכות במסים

בעל מניות יכול לבצע עבודה עבור חברה הן כ"דירקטור" והן כ"עובד". אדם, שקשרו היחיד עם החברה מתמצה בהשתתפות בישיבות הדירקטוריון, פירוש הדבר הוא שעבודתו בחברה מסתכמת בהיותו דירקטור ולא בהיותו עובד. דירקטור המבצע עבודת שיווק או עבודה אחרת עבור החברה יכול להיות במעמד של דירקטור ושל עובד כאחד. הדבר נכון גם לגבי מנכ"ל חברה, שהוא גם יושב ראש פעיל של מועצת המנהלים בחברה. בעל מניות יכול גם שלא לבצע עבודה עבור החברה ולקבל דיבידנדים מהחברה בהיותו בעל מניות. במקרה זה, הכנסותיו הן הכנסות שאינן מעבודה והוא לא יוגדר כשכיר או כעצמאי. אין מניעה, שבעל מניות, במעמדו, יעזור מדי פעם בפעילות השוטפת, אולם אין עובדה זו מקנה לו מעמד של עובד שכיר או של עובד עצמאי.